Skip to main content
EZetera Filmpreis für « Tausend Ozeane ».

EZetera Filmpreis für « Tausend Ozeane ».

Regisseur Luki Frieden gewann den EZetera Filmpreis für "Tausend Ozeane"
beim
20. Internationalen Filmfest Emden-Norderney

 

 (14/06/2009)

  • fr
  • en

Tous droits réservé, The Iris Group